Buitenlandse stages

Liselot Doise

English below

15 mei 2023

Liselot Doise loopt momenteel stage bij Flanders Investment and Trade (FIT) in Lissabon.

Dag Liselot, je woont en werkt ondertussen al vijf weken in Lissabon. Hoe ben jij daar terechtgekomen?

Ik wou heel graag stage lopen in het buitenland en heb op eigen initiatief bij Flanders Investment and Trade aangeklopt. Alhoewel het op dat moment kort dag was – ik moest twee maanden later al met mijn stage beginnen- hadden ze een plek in Portugal voor me. Na een fijn gesprek met mijn toekomstige mentor en het vinden van een verblijfplaats kon ik starten. Vooral dat laatste is geen sinecure in Lissabon, maar uiteindelijk heb ik een leuke flat gevonden. Ik zit ondertussen al aan de helft van mijn stage, maar ik wil eigenlijk niet dat het zo snel gaat!

Ik begeleid die Vlaamse bedrijven totdat hun vragen opgelost zijn. Daarnaast herwerk ik de website van FIT. Tot slot betrekt mijn stagebegeleider me ook in alle aspecten van haar job die interessant voor mij kunnen zijn en ze neemt me mee naar allerlei evenementen.

Ik werk hier ook al aan mijn thesis, want de stage en de thesis van de opleiding Meertalige Bedrijfscommunicatie hangen altijd samen. Ik onderzoek de markt voor groene waterstof in Portugal, een groeiend onderdeel van de Portugese energiemarkt. Er komt bijvoorbeeld een grote nieuwe site in de buurt van Lissabon. Ik werk vooral rond de communicatie van de Portugese overheid naar de belanghebbende energiebedrijven.

Waarom heb je gekozen voor de ManaMa MTB?

Ik ben vorig jaar afgestudeerd als Master Bedrijfspsychologie en ik voelde me nog niet klaar voor de arbeidsmarkt. Ik wou mijn talenkennis verder aanscherpen en meer leren over economie. Mijn voorkeur ging uit naar een praktijkgerichte opleiding. De ManaMa Meertalige Bedrijfscommunicatie voldoet helemaal aan mijn verwachtingen, zeker op het vlak van talenkennis. In het eerste semester krijg je vakken als ‘bedrijfscommunicatie Engels’ en ‘bedrijfscommunicatie Frans’ en verdiep je je in economie en marketing. We richten ook een fictieve start-up op, en in het tweede semester voer je een marktonderzoek voor een organisatie uit. Ik deed dat voor het Koninklijk Museum voor Schone kunsten in Antwerpen, een unieke kans.

Ik kon tijdens opleiding psychologie niet op stage in het buitenland gaan door COVID. Ik wou dus graag een tijdje in het buitenland verblijven tijdens mijn Master MTB, vooral omwille van het taalbad Frans en Engels. Hier in Lissabon spijker ik vooral mijn Frans bij, ik gebruik mijn Engels slechts sporadisch. Het kantoor van FIT in Lissabon is gevestigd in de gebouwen van de Belgische ambassade, de voertalen zijn Portugees en Frans. Mijn talenkennis was in het eerste semester al opgefrist, nu kan ik dit in de praktijk toepassen.

Wat is de meerwaarde van een stagiair Meertalige Bedrijfscommunicatie voor een organisatie?

Studenten MTB hebben een uniek profiel en brengen unieke expertise binnen in een bedrijf. Wie aan de opleiding begint heeft al een Masterdiploma. Ik ben zelf bedrijfspsycholoog, andere studenten hebben talen gestudeerd of hebben een diploma geschiedenis of rechten op zak. Het eerste semester werk je samen in een erg diverse groep. Dat is niet alleen verrijkend, maar het bereidt je ook voor op de realiteit op de werkvloer. De opleiding is daarenboven erg praktijkgericht. Je maakt kennis met verschillende types bedrijven en organisaties en werkt rond concrete casussen. Je talenkennis is door de opleiding aangescherpt; je hebt dus heel veel te bieden aan een bedrijf of organisatie.

Hoe vind je het om stage te lopen in Portugal?

Het is heel erg fijn om in Lissabon te wonen en te werken. Ik voel me hier echt thuis. De mensen zijn open en vriendelijk, al spreek ik geen Portugees. Mijn flatgenoten hebben een internationaal profiel, ze komen uit Duitsland, Zuid-Afrika, Ecuador en Italië. Lissabon is een erg mooie stad, en het leven is hier anders dan in België.

Welke richting wil je uit nadat je afgestudeerd bent? 

Door MTB te studeren wou ik mezelf wat meer tijd gegeven om te beslissen welke richting ik uit wil. Met het einde van het academiejaar in zicht weet ik het eigenlijk nog steeds niet. Ik hou van variatie, ik zie wel wat er op mijn pad komt. Ik voel me nu wel helemaal klaar voor de arbeidsmarkt!

Is een buitenlandse stage een aanrader?

Ik kan het alleen maar aanraden om in het buitenland op stage te gaan. Het verrijkt je, op professioneel vlak maar ook als mens. Ik krijg in mijn stage veel verantwoordelijkheid, ik voel me veel autonomer en zelfstandiger dan ervoor. In de stage valt alles samen wat je ervoor in de opleiding hebt geleerd. Een internationale stage is echt een mooie bekroning van de opleiding, en een verrijking op alle vlakken.

======

Liselot Doise is currently doing an internship at Flanders Investment and Trade (FIT) in Lisbon.

Hello Liselot, you have been living and working in Lisbon for five weeks now. How did you end up there?

I really wanted to do an internship abroad and took the initiative to knock on the door of Flanders Investment and Trade.  Although it was short notice – my internship started two months later – they had an opportunity for me in Portugal. After a friendly conversation with my future mentor, I received a green light and started looking for accommodation, which is not easy in Lisbon. Luckily I found a nice flat. By now I’m already halfway through my internship, but I’m sad time is going so fast!

FIT supports companies based in Flanders in their international activities and attracts foreign companies to Flanders. All companies, large or small, can call on their expertise and global network free of charge. FIT helps very diverse companies, from producers of solar panels to companies selling French fries (laughs). We help them with very different questions: if they need contact information, if they are looking for suitable employees, or if they are looking for other information.

I guide those Flemish companies until their questions are resolved. In addition, I work on the FIT website. Finally, my internship supervisor also involves me in all aspects of her job that may be of interest to me and she takes me to all kinds of events.

I am also already working on my thesis here, because the internship and the thesis of the Multilingual Business Communication program are always connected. I am investigating the green hydrogen market in Portugal, a growing part of the Portuguese energy market. For example, there will be a big new site near Lisbon. I mainly work around communication from the Portuguese government to interested energy companies.

Why did you choose the ManaMa MTB?

I graduated last year as a Master in Business Psychology and I didn’t feel ready for the job market yet. I wanted to further sharpen my language skills and learn more about economics. My preference was for a hands-on course. The ManaMa Multilingual Business Communication program met my expectations, especially in terms of language skills. In the first semester you get subjects like “business communication in English” and “business communication in French,” and you delve into economics and marketing. We also set up a fictional start-up, and in the second semester you conduct market research for an organization. I did that for the Royal Museum of Fine Arts in Antwerp, a unique opportunity.

I could not go on an internship abroad while studying psychology because of COVID. So I wanted to spend some time abroad during my ManaMa MTB, mainly because of the French and English language immersion. Here in Lisbon I mainly brush up on my French, I only use my English sporadically. FIT’s office in Lisbon is located in the buildings of the Belgian Embassy, the working languages are Portuguese and French. My language skills were already refreshed in the first semester, now I can apply this in practice.

How does an intern in Multilingual Business Communication add value to an organization?

MTB students have a unique profile and bring unique expertise to a company. Whoever starts the program already has a Master’s degree. I myself am a business psychologist, other students have studied languages or have a history or law degree under their belt. The first semester you work together in a very diverse group. That is not only enriching, but it also prepares you for the reality in the workplace. The training is also very practical. You get to know different types of companies and organizations and work on concrete cases. Your language skills are sharpened through the program; you have a lot to offer to a company or organization.

How do you feel about doing an internship in Portugal?

It is very nice to live and work in Lisbon. I really feel at home here. People are open and friendly, even though I don’t speak Portuguese. My flatmates have an international profile, coming from Germany, South Africa, Ecuador and Italy. Lisbon is a very beautiful city, and life is different here than in Belgium.

What direction do you want to go in after you graduate?

By studying MTB, I wanted to give myself some more time to decide which direction I want to go. With the end of the academic year in sight, I still don’t really know. I like variety, I’ll see what comes my way. I do feel completely ready for the job market now!

Is an internship abroad something you’d recommend?

I can only recommend an internship abroad. It enriches you, professionally but also as a person. I get a lot of responsibility in my internship, I feel much more autonomous and independent than before. In the internship, everything you learned in the training before comes together. An international internship is really a nice way to round off the training, and an enrichment on all levels.

 

Laura Staelens

English below

 

15 mei 2023

Laura Staelens studeerde vorig jaar af als Master in de Meertalige Bedrijfscommunicatie. Ze trok naar Rotterdam voor haar stage, en werkte voor communicatiebureau Sterk Werk.

Dag Laura, jij hebt een stage in Nederland achter de rug. Wat heb je daar precies gedaan?

Ik heb stage gelopen bij het communicatiebureau Sterk Werk in Rotterdam  Ik schreef blogposts en berichten voor social media  en was achter de schermen ook bezig met de lancering van de nieuwe website van het bureau. De focus van mijn stage lag dus op de content marketing.

Sterk Werk is gespecialiseerd in mediatraining en crisiscommunicatie. Enkele collega’s bij Sterk Werk hadden ervaring als woordvoerder bij de politie, vanuit die expertise biedt het bureau mediatraining aan bedrijven aan. Tijdens mijn stage heb ik een dergelijke mediatraining gecoördineerd. De 25 medewerkers van een bedrijf dat wooncomplexen beheert, werden voor de camera gepoot om te communiceren over een crisis, wij hebben hen bijgebracht hoe ze dit het best aanpakken.

Mijn thesis bestond uit een praktijkgerichte business case. Ik heb een concreet probleem onderzocht binnen het zusterbedrijf van Sterk Werk. Dit zusterbedrijf is gespecialiseerd in mediamonitoring; ze houden voor hun klanten bij wat er over een bepaald onderwerp in de in de media verschijnt. Het screenen gebeurde nog handmatig, ik heb onderzocht of dat geautomatiseerd kon worden. Ik heb een Masterdiploma Toegepaste Taalkunde en heb dus een basiskennis van taaltechnologie. Mijn onderzoek bracht een communicatieprobleem binnen het bedrijf aan het licht. Het bedrijf had eigenlijk alle expertise in huis om de mediamonitoring automatisch te laten verlopen. Mijn onderzoek was het startpunt om dit euvel aan te pakken; mijn externe blik was de aanzet voor de oplossing! Het bedrijf heeft dit communicatieprobleem opgelost nog voor mijn thesis afgewerkt was, al blijft het natuurlijk een uitdaging om die automatisering in de praktijk om te zetten!

Je hebt gekozen voor een stage in Nederland, had dit een specifieke reden?

Ik heb zelf een stageplek gezocht in Nederland omdat ik me wou focussen op copywriting in het Nederlands. Ik wou ook leren om wat assertiever te zijn, en zocht daarom ook een werkplek waar er op een directe manier gecommuniceerd wordt. Ik heb tijdens mijn stage gemerkt dat er een reëel verschil bestaat tussen Vlaanderen en Nederland. Ik heb daardoor geleerd om zelf wat meer op mijn strepen te staan.

Door mijn stage weet ik ook dat ik me goed voel in een kleine onderneming. Ik apprecieer de flexibiliteit en kleinschaligheid, mijn eerste betaalde job is trouwens binnen een klein bedrijf.

Bouw je in je eerste job verder op jouw stage-ervaring?

Ik heb tijdens mijn stage veel geleerd over het concrete contact met klanten, dat neem ik mee naar mijn huidige job. Ik werk nu als digitale marketeer, ik ben vooral verantwoordelijk voor de betaalde advertenties die op Google en Facebook verschijnen.   Ik werk momenteel niet als copywriter, al schrijf ik natuurlijk nog altijd teksten. Ik wil als starter zo veel mogelijk ervaring opdoen en een breed profiel opbouwen

Wat maakt studenten uit de opleiding Meertalige Bedrijfscommunicatie zo uniek?

Wij worden tijdens het eerste semester klaargestoomd voor de werkvloer. We voeren een marktonderzoek uit en zetten een fictieve start-up op. We werken voor dat laatste in een groepje van vier studenten, en werken deels in het Engels, deels in het Frans. Onze fictieve start-up draaide rond een app waarmee studenten lokale restaurants kunnen vinden. We hebben voor onze app een marketingplan opgesteld, en we moesten een crisis aanpakken die onze lesgevers voor ons bedacht hadden. We schreven een persbericht over deze fictieve crisis, en hebben een persconferentie opgezet waarbij professionals in persrelaties ons het vuur aan de schenen hebben gelegd.

We hebben dus al veel praktijkervaring voordat we aan onze stage beginnen; we komen echt al in contact met het bedrijfsleven. We weten hoe we vergaderingen moeten leiden, we weten hoe we professioneel met klanten en collega’s moeten omgaan; we kunnen een marketingplan opzetten en een concurrentie-analyse maken, en zijn bekend met termen als buyer persona en SWOT-analyse.

Hoe was het om Rotterdam te wonen en te werken?

Het was niet zo evident om een verblijfplaats te vinden, maar uiteindelijk is dat goed uitgedraaid. Ik vond het fantastisch om daar te wonen. Een buitenlandse stage is ook heel anders dan een semester in een ander land via Erasmus. Je woont en werkt in het buitenland, en bent geen student meer. Rotterdam is dicht bij de deur, maar je bent toch in een ander land.

Is een internationale stage binnen de MTB een aanrader?

Ik vind van wel! Het is een heel fijne ervaring en je verruimt er je blik mee. Als ik nu bijvoorbeeld een tekst moet schrijven voor instelling voor hoger onderwijs die studenten aan wil trekken uit Nederland, is het gemakkelijker voor mij om de woorden te kiezen die het best begrepen worden door Nederlandse studiekiezers. Ik kijk ook met veel plezier terug op mijn periode in Rotterdam. Het is dus een meerwaarde op professioneel en persoonlijk vlak.

 

=======

Laura Staelens graduated last year as a Master in Multilingual Business Communication. She went to Rotterdam for her internship, working for the communication agency Sterk Werk.

Hi Laura, you did an internship in the Netherlands. What exactly did you do there?

I did an internship at the communication agency Sterk Werk in Rotterdam. I wrote blog posts and posts for social media and was also working behind the scenes to launch the agency’s new website. So the focus of my internship was on content marketing.

Sterk Werk specializes in media training and crisis communications. Some colleagues at Sterk Werk had experience as spokespersons for the police; from that expertise, the agency offers media training to companies. During my internship, I coordinated such media training. The 25 employees of a company that manages housing complexes were put in front of the camera to communicate about a crisis; we taught them how best to do this.

My thesis consisted of a practical business case. I examined a concrete problem within Sterk werk’s sister company. This sister company specializes in media monitoring; they monitor for their clients what appears in the media about a particular topic. Screening was still done manually; I investigated whether that could be automated. I have a Master’s degree in Applied Linguistics, so I have a basic understanding of language technology. My research revealed a communication problem within the company. The company actually had all the expertise to make media monitoring automated. My research was the starting point to address this shortcoming; my external perspective was the impetus for the solution! The company solved this communication problem even before my thesis was finished, although of course it remains a challenge to put this automation into practice!

You opted for an internship in the Netherlands, was there a specific reason for this?

I looked for an internship in the Netherlands because I wanted to focus on copywriting in Dutch. I also wanted to learn how to be more assertive, and therefore also looked for a workplace where there is direct communication. During my internship, I noticed that there is a real difference between Flanders and the Netherlands. I learned to be more assertive myself.

Because of my internship, I also know that I feel good in a small company. I appreciate the flexibility and small scale; in fact, my first paid job is in a small company.

In your first job, are you building on your internship experience?

I learned a lot during my internship about the concrete contact with customers, which I am taking with me to my current job. I now work as a digital marketer, I am mainly responsible for the paid ads that appear on Google and Facebook. I don’t currently work as a copywriter, although of course I still write texts. As a start I want to gain as much experience as possible and build a broad profile

What makes students from the Multilingual Business Communication program so unique?

We are prepared for the workplace during the first semester. We conduct market research and set up a fictitious start-up. For the latter, we work in a group of four students, working partly in English, partly in French. Our fictitious start-up revolved around an app that allows students to find local restaurants. We created a marketing plan for our app, and we had to address a crisis that our instructors came up with for us. We wrote a press release about this fictional crisis, and set up a press conference where press relations professionals gave us the runaround.

So we already have a lot of practical experience before we start our internship; we are really already coming into contact with the business community. We know how to run meetings, we know how to interact professionally with clients and colleagues; we can set up a marketing plan and do a competitive analysis, and are familiar with terms like buyer persona and SWOT analysis.

What was it like to live and work in Rotterdam?

It was not so obvious to find a place to stay, but it worked out well in the end. I loved living there. An internship abroad is also very different from a semester in another country through Erasmus. You live and work abroad, and are no longer a student. Rotterdam is close by, but you are still in another country.

Is an international internship within MTB recommended?

I think so! It is a very nice experience and it broadens your view. For example, if I now have to write a text for a higher education institution that wants to attract students from the Netherlands, it is easier for me to choose the words that are best understood by Dutch students. I also look back fondly on my time in Rotterdam. So it is an added value on a professional and personal level.